BLOGI

Päivitetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tervetuloa uusi tietosuoja-asetus! Olemme valmiita!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Klarigo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Klarigo Oy
Vanha Talvitie 3 C
00580 Helsinki

y-tunnus 1824249-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jenni Khadr (jenni.khadr(at)klarigo.fi)
Puh. 040 5914420

3. Rekisterin nimi
Klarigo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon, asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteena on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi, sähköpostiosoite, tunnus/profiili sosiaalisen median palveluissa (LinkedIn) ja titteli / vastuualue
• Yrityksen nimi, yhteystiedot, www-sivuston osoite ja toimiala
• Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Klarigon verkkosivustolla
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
• Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Klarigon valtuuttamilla henkilöillä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Klarigo Oy:llä on oikeus pyytää tarkentamaan tarkistuspyyntöä ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Klarigo Oy
Jenni Khadr
Vanha Talvitie 3 C
00580 Helsinki

kysy(at)klarigo.fi

Klarigo Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

Lisää vastaavia julkaisuja: